ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญส่งผู้ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561

เนื้อความ :

๑.      หลักการและเหตุผล

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment)  ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              ในการบริหารงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยด้วยระบบ NRMS นั้น หน่วยงานภาครัฐประมาณ ๒๐๐ หน่วยงาน ได้นำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ NRMS ตั้งแต่เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปจัดทำรายงานหรือสารสนเทศการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากระบบ NRMS ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานไปตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่องการนำข้อมูลเข้าระบบและการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำออกข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ มักจะประสบปัญหาความยุ่งยากในการดำเนินงานและการใช้งานระบบมากน้อยแตกต่างกันตามระดับความต้องการใช้ข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้ระบบ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูลวิจัยสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี และปัจจุบันข้อมูลวิจัยในระบบ NRMS ได้ถูกนำไปใช้ในเชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิจัยโดยหน่วยงานระดับนโยบายและรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

              ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงกำหนดให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRMS รวมทั้งการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ วช. ทั้งในประเด็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย รวมทั้งการปรับปรุงหรือพัฒนาทางเทคนิคของระบบ NRMS จากที่ วช. ได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมในรอบปีที่ผ่านมาตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ การจัดประชุมประจำปีจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสำคัญยิ่งของความสำเร็จของการเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป 

๒.      วัตถุประสงค์

๒.๑   เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

๒.๒   เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบ NRMS ในระยะต่อไป ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม

๒.๓   เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ NRMS เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๔   เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช.

๓.      วัน เวลา และ สถานที่

ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑   ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา  

๔.      ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๔๐๐ คน ประกอบด้วย

๔.๑   ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ NRMS (ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ)

๔.๒   ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS

๔.๓   ทีมพัฒนาระบบ NRMS มหาวิทยาลัยมหิดล

๔.๔   ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

๕.      วิธีการดำเนินงาน

การบรรยาย การชี้แจง และการประชุมกลุ่มย่อย

๖.      ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร  เกิดเอนก และนางสาวนวรัตน์  เยาวรัตน์

กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๑, ๖๑๗ , ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑

โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓

๗.      ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันในระบบ NRMS และการพัฒนาระบบ NRMS ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๗.๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ (ผู้ใช้งานหลักของระบบ NRMS) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยากในการใช้ระบบ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความต้องการใช้ประโยชน์จากระบบและข้อมูลในระบบ เพื่อการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดตามศักยภาพที่ระบบจะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้

๗.๓ การสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยในลักษณะเครือข่ายสังคมระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกัน

 

**ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารและค่าที่พักที่ วช. จัดให้ระหว่างการประชุมฯ

ลงทะเบียนหน่วยงานละ 2 คน คลิกที่นี่ 

(ปิดรับลงทะเบียน 31 ส.ค. 2561 เวลา 16.30 น.)

***********************************************


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเชิญหน่วยงาน_Onweb.pdf
กำหนดการประชุมประจำปี NRMS.pdf
แบบสอบถามประชุมกลุ่มย่อย ประชุมประจำปี 61.pdf
สรุปประชุมประจำปี 61_Onweb.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 14 มิ.ย.61
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย วช. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ต.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,612 ครั้ง