ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

เนื้อความ :

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อการจัดสรรทุนประจำปีงบประมาณ 2561

           ในการนี้ คอบช. โดยหน่วยบริหารทุน พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 เสร็จแล้ว รวมจำนวน 19 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

           1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง

               1.1 ข้าว

               1.2 ปาล์มน้ำมัน

               1.3 อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

               1.4 สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

               1.5 พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)

               1.6 สัตว์เศรษฐกิจ

               1.7 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

           2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง

              2.1 ยางพารา

              2.2 การบริหารจัดการท่องเที่ยว

              2.3 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

              2.4 อ้อยและน้ำตาล

              2.5 วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

              2.6 ประชาคมอาเซียน

              2.7 การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

          3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 1 กลุ่มเรื่อง

              3.1 มันสำปะหลัง

          4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จำนวน 4 กลุ่มเรื่อง

              4.1 สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

              4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

              4.3 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

              4.4 พลาสติกชีวภาพ

         จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412, 413 โทรสาร 0-2579-2284

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
00 สำเนาประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย 61.pdf
01 แนบท้าย 1 ประกาศผล-รอบที่ 1-สวก61.pdf
02 แนบท้าย 2 ประกาศผล-รอบที่ 1-สกว61.pdf
03 แนบท้าย 3 ประกาศผล-รอบที่ 1-สวทช61.pdf
04 แนบท้าย 4 ประกาศผล-รอบที่ 1-สพภ61.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 2 พ.ค.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 2 พ.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 15,221 ครั้ง