ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)

เนื้อความ :

หลักการและเหตุผล

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี 2557  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              ระบบ NRMS ได้เปิดใช้งานครบทุกระบบงานและมีการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation 
2.  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ NRMS
3.  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งละประมาณ 36 คน
- ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2559 ในรูปแบบ digital มาด้วยเพื่อนำเข้าระบบ Ongoing & monitoring และ Research evaluation 

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561                     สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 25  พฤษภาคม 2561                    สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มิถุนายน 2561                               สำหรับนักวิจัย/สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่่่

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561                        สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ตรวจสอบรายชื่อผู้ทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561                       สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561                สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561                         สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 8 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561                     สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น) ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561                           สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561                       สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


              ****ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการประชุมเท่านั้น**** 
                   
                     

* อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 


หมายเหตุ : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ 3 คน/การอบรมทั้ง 10 ครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ 4 เป็นต้นไป)              ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกนกพร  เกิดเอนก , นางสาวนวรัตน์  เยาวรัตน์ และนางสาวอังคณา โชติช่วง
กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร : 02-561-2445 ต่อ 617, 607, 619

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
จดหมายเชิญหน่วยงาน_onweb.pdf
โครงการ และกำหนดการ.pdf
โครงการและกำหนดการ อบรม nrms_จ.ขอนแก่น.pdf
map_IT_ม.ขอนแก่น.jpg
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 27 มี.ค.61
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ส.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,396 ครั้ง