ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ โครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

เนื้อความ :

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนอุดหนุนทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์ของงานที่เป็นลักษณะท้าทาย อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชนของประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  2. แบบข้อเสนอการทำกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
  3. คู่มือการเขียนข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
  4. แบบข้อเสนอโครงการย่อย
  5. กรอบการวิจัย

หมายเหตุ

  1. การส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ทั้งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมสำเนา รวม 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลของข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย (MS word) จำนวน 2 แผ่นและต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่30 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น
  2. สามารถสอบถามเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 - 413 (ชณัชา/พรรนิดา) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chanutcha.t@nrct.go.th หรือ pannida.s @nrct.go.th
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001(1)-ประกาศ รับข้อเสนอ.pdf
001(2)-แบบข้อเสนอการทำกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย.doc
001(3)-คู่มือการเขียนข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย.pdf
001(4)-แบบข้อเสนอโครงการย่อย .doc
001(5)-กรอบการวิจัยขยะอิเล็กทรอนิกส์ .pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 8 มี.ค.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มี.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,369 ครั้ง