ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

เนื้อความ :

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับมอบหมายจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการ ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สกว. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ ๒ ผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) จำนวน ๕๐ โครงการ ที่ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS เท่านั้น

รายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย มีดังนี้

          ๑. สกว. จะรับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจำนวน ๕๐ โครงการแรกที่ยื่นผ่านระบบ NRMS เท่านั้น

          ๒. ข้อเสนอการวิจัย ต้องมีกรอบการวิจัยที่ชัดเจน มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีกรอบหลักในการสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้

                    ๑) มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี

                    ๒) มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม

                    ๓) มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของสังคมไทย

          ๓. ผู้ที่ส่งข้อเสนอการวิจัยที่รอรับการพิจารณาในรอบที่ ๑ แล้ว ไม่สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยในรอบที่ ๒ ได้

          ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอการวิจัยทางเว็บไซต์ของ วช. (http://www.nrct.go.th) และ www.nrms.go.th และ สกว. (http://www.trf.or.th) ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

                                                                                                                                                                       ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์  

โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๕๔ / อีเมล์ suchawalee@trf.or.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
กรอบ มุ่งเป้า ปี 2561-edit.pdf
แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc.doc
คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย.doc
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc.doc
คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย .doc
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 30 ม.ค.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ก.พ.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 17,308 ครั้ง