ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน

เนื้อความ :

ความเป็นมา

               ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (The National Research Council of Thailand, NRCT) และ The National Natural Science Foundation of China (NSFC) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยจีนได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน  ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ซึ่งการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน นี้เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง วช. และ NSFC ในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและการพัฒนาร่วมให้กับนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน  โดยนักวิจัยไทยได้รับเงินอุดหนุนจาก วช. และดำเนินการวิจัยในประเทศไทย ส่วนนักวิจัยจีนได้รับเงินสนับสนุนจาก NSFC และดำเนินการวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์

               ๑. เพื่อพัฒนางานวิจัยของประเทศไทยและจีน ผ่านกรอบความร่วมมือระหว่าง วช. และ NSFC ในสาขาพลังงานทดแทน

               ๒. เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายทางการวิจัยของนักวิจัยไทยและจีน โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยรุ่นเยาว์ของทั้งสองประเทศที่ในบางสาขามีอยู่อย่างจำกัด

               ๓. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และพัฒนางานวิจัยให้ใช้งานได้จริง เข้าสู่ระดับสากล รวมถึงมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์

กรอบการวิจัย  สาขาพลังงานทดแทน (Renewable Energy)

ระยะเวลาการทำวิจัย  ระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน ๓ ปี

               ในการนี้ วช. จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ


**ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๔ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๙, ๔๑๐ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๗๒๑, ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๖๖

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศรับข้อเสนอพลังงานทดแทน ไทย - จีน 61.pdf
2.แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักวิจัย.pdf
3.แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ คอบช. 1ช).doc
4.คู่มือ ประกอบการเขียน (แบบ คอบช. 1 ช).doc
5.แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1 ด).doc
6.คู่มือประกอบการเขียน (แบบ คอบช. 1ด).doc
7.แบบรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx
8.หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
9.แบบหนังสือนำส่ง.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 25 ม.ค.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ม.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,519 ครั้ง