ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เนื้อความ :

                 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และมีผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว นั้น

                 ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๔๓๓ โครงการ ดังรายละเอียดผลการคัดเลือกที่แนบท้ายนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) (สสิรี/เกษร/จารุวรรณ/วรรณธิรา/สุภาพรรณ)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 0-2561-2445 ต่อ 406 - 407

โทรสาร 0-2940-5495หมายเหตุ: ขอให้นิสิต/นักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ และชื่อโครงการ และขอความอนุเคราะห์นิสิต/นักศึกษา ส่งชื่อโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มส่งอีเมล์ มายังอีเมล์ graduate.nrct@nrct.go.th ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001 ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย (เอกสารแนบ 1).pdf
002 รายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ระดับปริญญาโท (เอกสารแนบ 2).pdf
003 รายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ระดับปริญญาเอก (เอกสารแนบ 3) .pdf
004 รายละเอียดการทำสัญญาฯ (เอกสารแนบ 4).pdf
005 ปฏิทินการดำเนินงานฯ (เอกสารแนบ 5).pdf
006 แบบฟอร์มส่งอีเมล์.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 20 ธ.ค.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ธ.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,318 ครั้ง