ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

เนื้อความ :

          ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตรวจสอบคำของบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่ส่งมา วช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 หากมีความประสงค์จะขอปรับคำของบประมาณดังกล่าว เพื่อเสนอขอรับงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
         
          1. พิจารณาคำเสนอของบประมาณที่มีความประสงค์ย้ายไปขอรับงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผู้ประสานงานของหน่วยงานต้องนำแผนงานดังกล่าวออกจากระบบ NRMS
          2. แจ้งความประสงค์การย้ายข้อเสนอของบประมาณของหน่วยงานมายัง วช. ทาง E-mail : budget.parb@nrct.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อ วช. ดำเนินการคืนข้อมูลคำเสนอของบประมาณในระบบ NRMS กลับไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
          3. นำส่งเอกสารสรุปคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ (บวน.1) และสรุปรายละเอียดแผนบูรณาการฯ (บวน.2) ที่พิมพ์ออกจากระบบ NRMS ส่งกลับมายัง วช. ภายในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560


สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 404, 405 
โทรสาร 0 2561 3721
เจ้าหน้าที่ประสานงาน  ยุรติกานต์ / ดารินพร 
E-mail : budget.parb@nrct.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอแผนงานบูรณาการ 62.pdf
ข่าว : ประกาศอื่นๆ
วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ย.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 พ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,702 ครั้ง