ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เนื้อความ :

๑. หลักการและเหตุผล

              ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ ๑) การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานคณะที่ ๔.๓ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่ “กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป” และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน

              สำหรับในปี ๒๕๖๑ วช. และ สวทน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทำหน้าที่ กำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นควรจัดการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ National Research Management System (NRMS) การนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการวิจัยในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (Ongoing & Monitoring) ในระบบ NRMS รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

     ๒.๑ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑

     ๒.๒ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้ระบบ NRMS  

๓. วัน เวลา และ สถานที่

     วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

      ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม

    จำนวน ๕๐๐ คน

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

    กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

    โทร :  02 561 2445 ต่อ 407-408

    โทรสาร : 0 2940 5495

     กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     โทร : ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗ และ ๖๑๑

     โทรสาร : ๐ ๒๙๔๐ ๖๕๐๑, ๐๒ ๕๗๙ ๐๕๙๓

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    ๖.๑ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ตรงกันในแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

    ๖.๒ หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจและสามารถรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านทางระบบ NRMS
                                                                                                            ลงทะเบียนหน่วยงานละ 2 คน คลิกที่นี่                        ***********************************************
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการประชุมผู้ประสานงานติดตาม27พ.ย.60.pdf
หนังสือเชิญประชุมผู้ประสานงานติดตาม27พ.ย.60.pdf
กำหนดการ.pdf
02_ดร.ญาดา_ติดตามงบปี61_เป้าหมาย1และ4.pdf
04_ดร.คมเมธ_ติดตามงบ ปี 61 เป้าหมายที่ 1และ4.pdf
03_ผอ.นิตยา_ติดตามงบปี61 เป้าหมายที่ 2-3.pdf
05_ดร.อังสนา_การรายงานการติดตามปี 61และเชื่อมโยง STDB.pdf
061_ดร.มาลีนา_ppt การประเมินผล.pdf
062_ดร.มาลีนา_ระบบและผลการประเมินผลการวิจัย.pdf
063_ดร. มาลีนา_ Info ข้าว มัน ยาง อ้อย (22 พ.ย. 2560).pdf
01_ดร.วิภารัตน์_ ชี้แจงติดตาม 61.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 8 พ.ย.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 พ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,620 ครั้ง