ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เนื้อความ :


          ตามที่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ ได้จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งมายังระบบ NRMS นั้น

          ในการนี้  วช. และ สวทน. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ขอความร่วมมือหน่วยงานให้ดำเนินการ ดังนี้

          ๑.  นำส่งเอกสารคำเสนอของบประมาณที่ดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มายัง วช. ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

                     ๑.๑   หนังสือนำส่งข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยของหน่วยงาน

                     ๑.๒   สรุปคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ (แบบ บวน.๑) และสรุปรายละเอียดแผนบูรณาการฯ (แบบ บวน.๒) ที่พิมพ์จากระบบ NRMS จำนวน ๒ ชุด

                     ๑.๓   ข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยฉบับเต็มที่พิมพ์จากระบบ NRMS จำนวน ๒ ชุด โดยขอให้จัดทำหน้าปกแยกตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ดังนี้

                             - เป้าหมายที่ ๑ จัดทำหน้าปกสีชมพู

                             - เป้าหมายที่ ๒ จัดทำหน้าปกสีเขียว

                             - เป้าหมายที่ ๓ จัดทำหน้าปกสีฟ้า

                             - เป้าหมายที่ ๔ จัดทำหน้าปกสีเหลือง

                     ๑.๔   ส่งเอกสารได้ที่ อาคาร วช.๔ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ๒.  รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS-Research evaluation) สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒

          ๓.  วางแผนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการวิจัยในปี ๒๕๖๑ (Ongoing & Monitoring) ในระบบ NRMS (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ให้หน่วยงานตรวจสอบจำนวนโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้ตรงตามจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ และ วช. จะจัดประชุมชี้แจงการติดตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมจัดอบรมการนำเข้า แผน/ผล ในระบบ NRMS ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๔, ๔๐๕, ๔๐๗, ๔๐๙, ๔๑๐
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๗๒๑

เจ้าหน้าที่ประสานงาน :
ยุรติกานต์  (๔๐๔)
ดารินพร   (๔๐๕)
จุฑามณี / มัลลิกา (๔๐๗)
พรพิมล    (๔๐๙)
จิราภรณ์   (๔๑๐)
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือแจ้งหน่วยงานจัดทำเอกสารประกอบคำขอ.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1(คำชี้แจงส่งเอกสาร).pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 5 พ.ย.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 6 พ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,434 ครั้ง