ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

เนื้อความ :

                   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมมือกันเพื่อให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้แผนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กลุ่มเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 และได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ซึ่งเปิดรับระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อการจัดสรรทุนประจำปีงบประมาณ 2560

                   ในการนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย แผนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กลุ่มเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เสร็จแล้ว

                   จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) (ชุติมณฑน์/เกศรา/อุไร)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412, 413
โทรสาร 0-2579-2284

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการคัดเลือก.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 27 ต.ค.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ต.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,917 ครั้ง