ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ช่วงที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

เนื้อความ :

หลักการและเหตุผล

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

ระบบ NRMS ได้เปิดใช้งานครบทุกระบบงานและมีการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

๑.   เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation 

๒.  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ NRMS

๓.   เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

      ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งละประมาณ ๓๖ คน

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

             ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๐    สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย  (สถานที่ ณ วช.) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

             ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๖๑    สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

             ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑     สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม)  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

             ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

             ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

             ครั้งที่ ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑*                สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ หน่วยงานเครือข่ายในภูมิภาค)  (ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน)

             ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑       สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่                           

หมายเหตุ :
๑. สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมทั้ง ๘ ครั้ง  (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)              
๒. สำหรับนักวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง

(จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร  เกิดเอนก , นางสาวนวรัตน์  เยาวรัตน์ และนางสาวอังคณา โชติช่วง

กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๗, ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑

**************************************************  

 

* อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

             

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
จดหมายเชิญหน่วยงาน_OnWeb.pdf
โครงการและกำหนดการ อบรม nrms ปี 61_OnWeb.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 20 ต.ค.60
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ธ.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,047 ครั้ง