ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS (เพิ่มเติม)

เนื้อความ : ๑. หลักการและเหตุผล
    คณะอนุกรรมการด้านปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ภายใต้สภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ และปรับระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (program based) โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดทำแผนงานบูรณาการฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะต้องเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS

๒. วัตถุประสงค์
     ๑. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
     ๒. เพื่อให้ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
     ๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานระบบ NRMS

๓. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
    - ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS ครั้งละประมาณ ๓๖ คน

๔. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
     ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
            ๑) รอบเช้า สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
            ๒) รอบบ่าย สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

     ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
            ๑) รอบเช้า สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
            ๒) รอบบ่าย สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ลงทะเบียนที่นี่

     ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
            ๑) รอบเช้า สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
            ๒) รอบบ่าย สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ลงทะเบียนที่นี่
สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

                                                   ---มีการถ่ายทอดสดการอบรมทาง facebook กลุ่ม NRMS ทุกครั้งที่อบรม ----

๕. วิธีดำเนินงาน
    ๕.๑ รอบผู้ประสานหน่วยงาน/ผู้บริหารงานวิจัย
         ๑) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม
             ๑.๑) การนำเข้ารายละเอียดข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
             ๑.๒) การตรวจสอบข้อมูล การประเมินเพื่อส่งข้อมูล
             ๑.๓) การติดตามสถานะงาน
             ๑.๔) ระบบรายงาน
             ๑.๕) เครื่องมือช่วยเหลือในระบบ NRMS
        ๒) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการนักวิจัย การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงาน และการจัดการข้อมูลหน่วยงาน

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกนกพร เกิดเอนก และนางสาวอังคณา โชติช่วง
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๗, ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑
โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการอบรมเสนอของบปี 62 (เพิ่มเติม).pdf
หนังสือเชิญหน่วยงาน.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 31 ส.ค.60
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,573 ครั้ง