ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เอกสารประกอบบรรยาย การประชุมเรื่อง "แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 21 สิงหาคม 2560

เนื้อความ : เอกสารประกอบบรรยาย การประชุมเรื่อง  "แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม" ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 404, 405 (ยุรติกานต์/นุชสรา/ดารินพร/ภรรทรทร)
โทรสาร 0 2561 3721
Email: budget.parb@nrct.go.th
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม.pdf
2.ร่างยุทธศาสตร์ย่อ_21Aug2017-edited.pdf
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ .pdf
4.แนวทางการจัดสรรงบประมาณ_สวทน 21 สค 60_Final.pdf
5.แนวทางการจัดสรรงบประมาณ_วช. 21 สค 60_Final.pdf
6.แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม2562.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค.60
ประกาศโดย : จักรพงศ์ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ส.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,570 ครั้ง