ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS

เนื้อความ :
๑. หลักการและเหตุผล

    คณะอนุกรรมการด้านปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ภายใต้สภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ และปรับระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (program based) โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดทำแผนงานบูรณาการฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะต้องเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
   เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS

๒. วัตถุประสงค์
    ๑. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
    ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    ๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานระบบ NRMS

๓. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS ครั้งละประมาณ ๓๖ คน

๔. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
    ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
    ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
    ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
    ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับนักวิจัย ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
    ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับนักวิจัย ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๕. วิธีดำเนินงาน
๕.๑ รอบนักวิจัย
      ๑) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
          ๑.๑) การลงทะเบียนนักวิจัยใหม่และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
          ๑.๒) การนำเข้ารายละเอียดข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
          ๑.๓) การติดตามสถานะงาน
๕.๒ รอบผู้ประสานหน่วยงาน/ผู้บริหาร
     ๑) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม
         ๑.๑) การนำเข้ารายละเอียดข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
         ๑.๒) การตรวจสอบข้อมูล การประเมินเพื่อส่งข้อมูล
         ๑.๓) การติดตามสถานะงาน
         ๑.๔) ระบบรายงาน
         ๑.๕) เครื่องมือช่วยเหลือในระบบ NRMS
     ๒) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการนักวิจัย การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงาน และการจัดการข้อมูลหน่วยงาน

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     
ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

    นางกนกพร เกิดเอนก และนางสาวนวรัตน์ เยาวรัตน์
    กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๗, ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑
    โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓
หมายเหตุ: * อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเชิญหน่วยงานเข้าอบรมเสนอของบปี 62.pdf
โครงการและ กำหนดการ อบรม nrms ปี 62.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 21 ส.ค.60
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ส.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,215 ครั้ง