ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๐

เนื้อความ :

๑.      หลักการและเหตุผล

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment)  ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              ในการบริหารงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยด้วยระบบ NRMS นั้น หน่วยงานภาครัฐประมาณ ๒๐๐ หน่วยงาน ได้นำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ NRMS ตั้งแต่เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปจัดทำรายงานหรือสารสนเทศการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากระบบงบประมาณการวิจัยได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่องการนำข้อมูลเข้าระบบและการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำออกข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ มักจะประสบปัญหาความยุ่งยากในการดำเนินงานและการใช้งานระบบมากน้อยแตกต่างกันตามระดับความต้องการใช้ข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้ระบบ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูลวิจัยสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี และปัจจุบันข้อมูลวิจัยในระบบ NRMS ได้ถูกนำไปใช้ในเชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิจัยโดยหน่วยงานระดับนโยบายและรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

              ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงกำหนดให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRMS เพื่อเสนอขอและติดตามงานวิจัยและงบประมาณการวิจัย ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ วช. ทั้งในประเด็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหรือพัฒนาทางเทคนิคของระบบ NRMS จากที่ วช. ได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมในรอบปีที่ผ่านมาตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ การจัดประชุมประจำปีจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสำคัญยิ่งของความสำเร็จของการเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

๒.      วัตถุประสงค์

              ๒.๑   เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

              ๒.๒   เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการดำเนินงาน การรายงานความก้าวหน้า และแผนการพัฒนาระบบ NRMS ในระยะต่อไป

              ๒.๓   เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ NRMS และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

              ๒.๔   เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช.

๓.      วัน เวลา และ สถานที่

              วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

 

๔.      ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๔๐๐ คน ประกอบด้วย

              ๔.๑   ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ NRMS (ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ)

              ๔.๒   ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS

              ๔.๓   ทีมพัฒนาระบบ NRMS มหาวิทยาลัยมหิดล

              ๔.๔   ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

 

๕.      วิธีการดำเนินงาน

              การบรรยายและการชี้แจง

 

๖.      ผู้รับผิดชอบโครงการ

              นางกนกพร  เกิดเอนก และนางสาวอังคณา  โชติช่วง

              กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

              โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๑, ๖๑๗ , ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑

              โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓

 

๗.      ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              ๗.๑ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันในระบบ NRMS เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและ งบประมาณการวิจัยตามการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

              ๗.๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ (ผู้ใช้งานหลักของระบบ NRMS) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยากในการใช้ระบบ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความต้องการใช้ประโยชน์จากระบบและข้อมูลในระบบ เพื่อการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดตามศักยภาพที่ระบบจะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้

              ๗.๓ การสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยในลักษณะเครือข่ายสังคมระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกัน

***ค่าใช้จ่าย : วช. จะรับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุมเท่านั้น***
 
                                                 ลงทะเบียนหน่วยงานละ 2 คน คลิกที่นี่

 

                                            ***********************************************

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการประชุมผู้ประสานประจำปี 2560.pdf
กำหนดการประชุมประจำปี 60.pdf
จดหมายเชิญผู้ประสานหน่วยงานประจำปี 2560-onweb.pdf
การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม.pdf
การพัฒนาระบบ NRMS ประชุมประจำปี 60.pdf
วัฏจักรงานวิจัย.pdf
ResearchTimeLine.pdf
แนวทางการติดตามปี 61_600904.pdf
สรุปประชุมประจำปี 60_OnWeb.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 2 ส.ค.60
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 6 ก.พ.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,134 ครั้ง