ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2560-2561

เนื้อความ : วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ในกรอบการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2560 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่องการรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
หมายเหตุ
  1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ (http://www.nrms.go.th/Register.aspx) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607-608
  2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริงพร้อมสำเนารวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ pdf, .doc จำนวน 2 ชุด) และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. นี้เท่านั้น
  3. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียดได้ ดังนี้ 
          - รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการวิจัย ติดต่อ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ คุณธัญญพัทธ์ โทร 0 2229 1252
          - รายละเอียดเกียวกับการส่งข้อเสนอการวิจัย ติดต่อ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 405 คุณภรรทรทร
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
02_แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) แบบ รยส. 1ช.docx
03_คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย(Research Program) แบบ รยส. 1ค.pdf
04_แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) แบบ รยส.1ย_1ด.docx
05_คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย(Research Project) แบบ รยส.2ค.pdf
06_แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา แบบ รยส.3.pdf
07_แบบหนังสือนำส่ง.docx
08-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
09-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
10-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
11-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
12-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
13-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
01 ประกาศรับข้อเสนอโรงงานยาสูบ.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.ค.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ก.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,871 ครั้ง