ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม"

เนื้อความ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมเรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการ งบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ในการนี้ วช. ขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวจากวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็น วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://www.cognitoforms.com/Nrct1/Register ภายในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๔, ๔๐๕ (ยุรติกานต์/นุชสรา/ดารินพร/ภรรทรทร)
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๗๒๑
Email: budget.parb@nrct.go.th


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเชิญประชุมชี้แจง.pdf
หนังสือเชิญขอเลื่อนประชุม.pdf
01หลักการ-กำหนดการ 210860 (ใหม่).pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 26 ก.ค.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 19 ส.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,969 ครั้ง