ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เนื้อความ :

                    ด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย และจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้เชิญหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ และให้จัดส่งเอกสารประกอบการชี้แจง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

                    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านจัดทำข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยมีแบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ จำนวน ๒๕ เล่ม แผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Excel (หรือ Word) และPDF  ลงในแผ่น CD จำนวน ๒๕ แผ่น โดยให้จัดทำปกของเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงเป็นสีเขียว และหนังสือนำส่ง จัดส่งมายัง กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อ วช. จะได้รวบรวมนำส่งตามกระบวนการต่อไป
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทรศัพท์  ๐ ๒๕๗๙ ๓๙๘๒, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๑๐ (ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต/คนึงขวัญ วิชชุตเวส)
โทรสาร   ๐ ๒๕๖๑ ๓๗๒๑, ๐ ๒๕๗๙ ๓๙๘๒                
Email: kanuengkhwan.w@nrct.go.th


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01 ครุฑ แจ้งหน่วยงานเพื่อทำเล่มชี้แจงอนุกรรมาธิการ - Copy.pdf
02 ต้นเรื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1).pdf
03 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.pdf
04 ระดับหน่วยงาน ข้อ 1 ปก + สารบัญ เสนอต่อคณะอนุฯ คณะที่ 2 แผนงานบูรณาการ.docx
05 ระดับหน่วยงาน ข้อ 1 และข้อ 2 เสนอต่อคณะอนุฯ คณะที่ 2 แผนงานบูรณาการ.xlsx
06 ระดับหน่วยงาน ข้อ 3 สรุปภาพรวม เสนอต่อคณะอนุฯ คณะที่ 2 แผนงานบูรณาการ.xlsx
07 ระดับหน่วยงาน ข้อ 4 (4.1-4.2)สรุปรายการครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง คณะอนุฯ คณะที่ 2 แผนงานบูรณาการ.xls
08 ฟอร์มคณะอนุฝึกอบรม(ใช้ทำข้อ 4.3).xls
ข่าว : ประกาศอื่นๆ
วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.ค.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 7 ก.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,076 ครั้ง