ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปี ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐) เพิ่มเติม

เนื้อความ :

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ นั้น

เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีความสนใจและมีจำนวนมากในการอบรมแต่ละครั้ง ตลอดจนหน่วยงานยังนำข้อมูลเข้าระบบไม่ถูกต้อง ตามที่ระบบออกแบบไว้ ดังนั้น วช. จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าว

ให้กับผู้ประสานหน่วยงาน

เพิ่มเติม จำนวน ๒ รอบ (เลือกลงทะเบียน ๑ รอบ เท่านั้น)

ใน วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ลงทะเบียนที่นี่

และ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐    ลงทะเบียนที่นี่

เพื่อรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รับจำนวนครั้งละ ๓๖ คน รายละเอียดโครงการและกำหนดการดังไฟล์แนบ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website นี้เท่านั้น

โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ

-------------------------------------------------------

กองมาตรฐานการวิจัย
โทรศัพท์   ๐-๒๙๔๐ ๖๕๐๑, ๐-๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ ๖๑๗ , ๖๐๗

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
จดหมายเชิญอบรม NRMS (เพิ่มรอบ).pdf
โครงการและกำหนดการ อบรม nrms ปี 60.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 16 มิ.ย.60
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,968 ครั้ง