ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงงบรายจ่ายปี 61 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เนื้อความ :

                   ตามที่ สำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวง/ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นๆ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ นั้น

                   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารชี้แจงในภาพรวมของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านจัดทำข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยมีแบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) สามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.nrms.go.th พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง จำนวน ๖๕ เล่ม แผนบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Excel และPDF  ลงในแผ่น CD จำนวน ๖๕ แผ่น (ปกสีขาว) และหนังสือนำส่ง จัดส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อ วช. จะได้รวบรวมนำส่งสำนักงบประมาณต่อไป

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
น.ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารชี้แจงงบปี 61.pdf
1.แผนภาพความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา.pdf
2.แผนภาพความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม.pdf
3. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการฯ.pdf
3.1 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการฯ.xlsx
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 14 มิ.ย.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,126 ครั้ง