ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ปี 2561

เนื้อความ :

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)   ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๑

 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)        ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๑ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบNational Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กำหนดการเปิดรับสมัคร : วันที่ ๑ มิถุนายน – ๖ กันยายน ๒๕๖๐

แบบฟอร์มในการรับสมัครทุน ดังนี้

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น ๑ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗ และ ๐-๒๕๗๙-๒๒๘๕ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_จม. ส่งประกาศ.pdf
02_ประกาศรับสมัครทุน Joint 2561.pdf
03_แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ NRCT - JSPS 1ด).doc
04_ฟอร์มหนังสือนำส่ง Joint 61.doc
05_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี).docx
06_หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
07_จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
08_จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
09_ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์.pdf
10_แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
11_จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ.pdf
12_มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ.pdf
13_ประกาศคณะ ปปช..pdf
14_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 2).pdf
15_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 3).pdf
16_ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ (อนุญาตินักวิจัย ตปท.).pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค.60
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ (กกต.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 26 พ.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,042 ครั้ง