ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

เนื้อความ :

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอาจารย์) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เพื่อการจัดสรรทุนประจำปีงบประมาณ 2560
          ในการนี้ คอบช. โดยหน่วยบริหารทุน พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 เสร็จแล้ว ใน 2 แผนงาน รวมจำนวน 27 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จำนวน 24 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1.1 ข้าว
1.2 มันสำปะหลัง
1.3 ยางพารา
1.4 อ้อยและน้ำตาล
1.5 ปาล์มน้ำมัน
1.6 พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
1.7 สัตว์เศรษฐกิจ
1.8 พลาสติกชีวภาพ
1.9 สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
1.10 อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
1.11 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
1.12 วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
1.13 การคมนาคมขนส่งระบบราง
1.14 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1.15 การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
1.16 การแพทย์และสาธารณสุข
1.17 ประชาคมอาเซียน
1.18 การบริหารจัดการท่องเที่ยว
1.19 มนุษยศาสตร์
1.20 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
1.21 สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
1.22 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.23 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
1.24 การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
2.1 เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
2.2 เศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้

จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412, 413
โทรสาร 0-2579-2284

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศผลข้อเสนอฯ 60_110560.pdf
3.ประกาศ ผลทุนอุดหนุนปี 60 รอบ 1 ฉบับแก้ไข_300660.PDF
2.เอกสารแนบท้าย_110560.pdf
ข่าว : ประกาศอื่นๆ
วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ค.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) วช. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ก.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,940 ครั้ง