ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

อบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) และอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

เนื้อความ :
โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) และโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

******************************

--------------สำหรับเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการอบรมแล้ว---------
1. โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) จำนวน 22 เครือข่าย ดังนี้
     1.1 รุ่นที่ 1 ม.นเรศวร สถานที่ : ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 28 ก.ค.–1 ส.ค. 57
     1.2 รุ่นที่ 2 มรภ.พิบูลสงคราม สถานที่ : ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 28 ก.ค.–1 ส.ค. 57
     1.3 รุ่นที่ 2 ม.ขอนแก่น สถานที่ : โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น วันที่ 18-22 ส.ค. 57
     1.4 รุ่นที่ 3 ม.อุบลราชธานี สถานที่ : มรภ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 1-5 ก.ย. 57
     1.5 รุ่นที่ 3 มรภ.ศรีสะเกษ สถานที่ : มรภ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 1-5 ก.ย. 57
     1.6 รุ่นที่ 4 ม.บูรพา สถานที่ : ม.บูรพา จ.ชลบุรี วันที่ 8-12 ก.ย. 57
     1.7 รุ่นที่ 5 ม.เกษตรศาสตร์ สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 22-26 ก.ย. 57
     1.8 รุ่นที่ 6 มรภ.ลำปาง สถานที่ : มรภ.ลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 6-10 ต.ค. 57
     1.9 รุ่นที่ 7 มรภ.สุราษฎร์ธานี สถานที่ : ไดมอนด์ พลาซ่า โฮเต็ล จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 22-26 ธ.ค. 57
     1.10 รุ่นที่ 8 ม.สงขลานครินทร์ สถานที่ : โรงแรมสิงห์โกล้เด้นเพลส จ.สงขลา วันที่ 14-18 ก.ย.58
     1.11 รุ่นที่ 9 ม.เชียงใหม่ สถานที่ : โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ วันที่ 24-28 ส.ค.58
     1.12 รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัย สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 7-11 ก.ย. 58
     1.13 รุ่นที่ 11 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานที่ : ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.อยุธยา วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 59
     1.14 รุ่นที่ 12 ม.ศิลปากร สถานที่ : ม.ศิลปากร จ.นครปฐม วันที่ 4-8 ก.ค. 59
     1.15 รุ่นที่ 13 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช สถานที่ : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี วันที่ 11-15 ก.ค. 59
     1.16 รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 27-31 มี.ค. 60
     1.17 รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัย สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันจัด 3-7 เม.ย. 60
     1.18 รุ่นที่ 16 ม.ขอนแก่น สถานที่ : โรงแรมไอโฮเทล จ.ขอนแก่น วันจัด 24-28 เม.ย. 60
     1.19 รุ่นที 17 มรภ.อุดรธานี สถานที่ : โรงแรมเจริญโฮเทล จ.อุดรธานี วันที่ 21 - 25 พ.ค. 2561
     1.20 รุ่นที 18 ม.แม่ฟ้าหลวง สถานที่ : จ.เชียงราย วันที่ 25 - 29 มิ.ย. 2561
     1.21 รุ่นที 19 ม.วลัยลักษณ์ สถานที่ : จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 3 -7 ก.ย. 2561
     1.22 รุ่นที 20 ม.รังสิต สถานที่ : จ.ปทุมธานี วันที่ 17 - 21 ก.ย. 2561
2. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน 108 รุ่น
     2.1 ม.นเรศวร รุ่นที่่ 1 สถานที่ : ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 16-20 ก.พ.58
     2.2 ม.นเรศวร รุ่นที่่ 2 สถานที่ : ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 58
     2.3 มรภ.พิบูลสงคราม รุ่นที่่ 1 สถานที่ : มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก วันที่ 16-20 ก.พ.58
     2.4 มรภ.พิบูลสงคราม รุ่นที่่ 2 สถานที่ : สถาบันการพลศึกษา จ.สุโขทัย วันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 58
     2.5 ม.ขอนแก่น รุ่นที่่ 1 สถานที่ : ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 14-17 ธ.ค.57
     2.6 ม.ขอนแก่น รุ่นที่่ 2 สถานที่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ขอนแก่น วันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58
     2.7 ม.อุบลราชธานี รุ่นที่่ 1 สถานที่ : ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันที่ 8- 12 ธ.ค. 57
     2.8 ม.อุบลราชธานี รุ่นที่่ 2 สถานที่ : ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันที่ 6-10 ก.ค. 58
     2.9 มรภ.ศรีสะเกษ รุ่นที่่ 1 สถานที่ : มรภ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 8-12 ธ.ค. 57
     2.10 มรภ.ศรีสะเกษ รุ่นที่่ 2 สถานที่ : มรภ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 6-10 ก.ค. 58
     2.11 ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่่ 1 สถานที่ : ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ.กรุงเทพ วันที่ 16-20 มี.ค.58
     2.12 ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่่ 2 สถานที่ : ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพ วันที่ 20-24 ก.ค. 58
     2.13 ม.บูรพา รุ่นที่่ 1 สถานที่ : ม.บูรพา จ.ชลบุรี วันที่ 13-15,27-28 พ.ย. 57
     2.14 ม.บูรพา รุ่นที่่ 2 สถานที่ : ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี วันที่ 13-17 ก.ค. 58
     2.15 มรภ.ลำปาง รุ่นที่่ 1 สถานที่ : มรภ.ลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 19-23 ม.ค.58
     2.16 มรภ.ลำปาง รุ่นที่่ 2 สถานที่ : มรภ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 20-24 ก.ค. 58
     2.17 มรภ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่่ 1 สถานที่ : มรภ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 25-29 พ.ค.58
     2.18 มรภ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่่ 2 สถานที่ : มรภ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 15-19 มิ.ย.58
     2.19 ม.นเรศวร รุ่นที่่ 3 สถานที่ : มรภ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 21 - 25 ธ.ค. 58
     2.20 ม.นเรศวร รุ่นที่่ 4 สถานที่ : ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 16 - 20 พ.ค. 59
     2.21 มรภ.พิบูลสงคราม รุ่นที่่ 3 สถานที่ : มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก วันที่ 23 - 27 พ.ค. 59
     2.22 มรภ.พิบูลสงคราม รุ่นที่่ 4 สถานที่ : มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก วันที่ 23 - 27 พ.ค. 59
     2.23 ม.ขอนแก่น รุ่นที่่ 3 สถานที่ : มรภ.สกลนคร จ.สกลนคร วันที่ 15 - 19 ก.พ. 59
     2.24 ม.ขอนแก่น รุ่นที่่ 4 สถานที่ : ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 25-29 ก.ค. 59
     2.25 ม.อุบลราชธานี รุ่นที่่ 3 สถานที่ : ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58
     2.26 ม.อุบลราชธานี รุ่นที่่ 4 สถานที่ : ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันที่ 23 - 27 พ.ค. 59
     2.27 มรภ.ศรีสะเกษ รุ่นที่่ 3 สถานที่ : มรภ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 7 - 11 มี.ค. 59
     2.28 มรภ.ศรีสะเกษ รุ่นที่่ 4 สถานที่ : มรภ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 59
     2.29 ม.บูรพา รุ่นที่่ 3 สถานที่ : มรภ.ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 18 - 22 ม.ค. 59
     2.30 ม.บูรพา รุ่นที่่ 4 สถานที่ : วิทยาลัยพยาบาล จ.ชลบุรี วันที่ 19 - 21 ก.พ. 59
     2.31 ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่่ 3  สถานที่ : มรภ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี วันที่ 14 - 18 ธ.ค. 58
     2.32 ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่่ 4 สถานที่ : มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา จ.กทม. วันที่ 16 - 20 พ.ค. 59
     2.33 ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่่ 5 สถานที่ : มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา) จ.อยุธยา วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 59
     2.34 มรภ.ลำปาง รุ่นที่่ 3 สถานที่ : มรภ.เชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 14 - 18 ธ.ค. 58
     2.35 มรภ.ลำปาง รุ่นที่่ 4 สถานที่ : ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 - 15 ม.ค. 59
     2.36 มรภ.ลำปาง รุ่นที่่ 5 สถานที่ : มรภ.ลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 20-24 มิ.ย. 59
     2.37 มรภ.สุราษฏร์ธานี รุ่นที่่ 3 สถานที่ : มรภ.สุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 4 - 8 ม.ค. 59
     2.38 มรภ.สุราษฏร์ธานี รุ่นที่่ 4 สถานที่ : มรภ.สุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 59
     2.39 ม.สงขลานครินทร์ รุ่นที่่ 1 สถานที่ : ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา วันที่ 9 - 13 พ.ค. 59
     2.40 ม.สงขลานครินทร์ รุ่นที่่ 2 สถานที่ : ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59
     2.41 ม.สงขลานครินทร์ รุ่นที่่ 3  สถานที่ : ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา วันที่ 5-9 ก.ย.59
     2.42 ม.เชียงใหม่ รุ่นที่่ 1 สถานที่ : ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 - 5 ก.พ. 59
     2.43 ม.เชียงใหม่ รุ่นที่่ 2 สถานที่ : ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
     2.44 สมาคมนักวิจัย รุ่นที่่ 1 สถานที่ : ม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม วันที่ 1 - 5 ก.พ. 59
     2.45 สมาคมนักวิจัย รุ่นที่่ 2 สถานที่ : สถาบันการอาชีวศึกษา จ.พะเยา วันที่ 8 - 12 ก.พ. 59
     2.46 สมาคมนักวิจัย รุ่นที่่ 3  สถานที่ : ม.รังสิต จ.ปทุมธานี วันที่ 7 - 11 มี.ค. 59
     2.47 สมาคมนักวิจัย รุ่นที่่ 4  สถานที่ : มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา จ.กทม. วันที่ 25 - 29 เม.ย. 59
     2.48 สมาคมนักวิจัย รุ่นที่่ 5 สถานที่ : สถาบันพระประชาบดี จ.ปทุมธานี วันที่ 25-29 ก.ค. 59
     2.49 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่่ 1  สถานที่ : ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.อยุธยา วันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย.59
     2.50 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์น่าน) รุ่นที่่ 2 สถานที่ : โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน วันที่ 3-7 ต.ค.59
     2.51 สมาคมนักวิจัย รุ่นที่่ 7 (ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) สถานที่ : โรงแรมปริ๊นซ์ตัน จังหวัดกรุงเทพ วันที่ 20-25 พ.ย.59
     2.52 ม.ศิลปากร รุ่นที่่ 1 สถานที่ : มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา) จ.อยุธยา วันที่ 12-16 ธ.ค. 59
     2.53 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่่ 3 สถานที่ : วิทยาลัยสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 12-16 ธ.ค. 59
     2.54 สมาคมนักวิจัย รุ่นที่่ 6 (ร่วมกับ มรภ.บ้านสมเด็จ) สถานที่ : มรภ.บ้านสมเด็จ จ.กทม. วันที่ 13-17 ธ.ค. 59
     2.55 ม.ศิลปากร รุ่นที่่ 2 สถานที่ : วิทยาลัยสงฆ์ จ.ชัยภูมิ วันที่ 17-21 ธ.ค. 59
     2.56 สมาคมนักวิจัย รุ่นที่่ 8 (ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา) สถานที่ : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ วันที่ 26-30 ธ.ค. 59
     2.57 ม.ศิลปากร รุ่นที่่ 3 สถานที่ : มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา) จ.อยุธยา วันที่ 9-13 ม.ค. 60
     2.58 ม.ศิลปากร รุ่นที่่ 4 สถานที่ : วิทยาลัยสงฆ์ จ.ชัยภูมิ วันที่ 21-25 ม.ค. 60
     2.59 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่่ 4 (วิทยาเขตนครสวรรค์) สถานที่ : มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วันที่ 23-27 ม.ค. 60
     2.60 สมาคมนักวิจัย รุ่นที่่ 9 (ร่วมกับ กรมควบคุมโรค) สถานที่ : กรมควบคุมโรค วันที่ 20-24 ก.พ. 59
     2.61 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่่ 5 (วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน) สถานที่ : วิทยาลัยสงฆ์ จ.ลำพูน วันที่ 20-24 ก.พ. 60
     2.62 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ วันที่ 22 - 26 พ.ค. 60
     2.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 5 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
     2.64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 6 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.60
     2.65 กรมควบคุมโรค รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง วันที่ 5 - 9 มิ.ย. 60
     2.66 มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 5 สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 5 - 9 มิ.ย. 60
     2.67 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 5 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 12 - 16 มิ.ย. 60
     2.68 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 5 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 19 - 23 มิ.ย.60
     2.69 กรมควบคุมโรค รุ่นที่ 2 สถานที่ : โรงแรมไมด้า จ.นนทบุรี วันที่ 19 - 23 มิ.ย.60
     2.70 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รุ่นที่ 5 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 60
     2.71 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 60      2.109 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 9 สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วันที่ 24 - 28 กันยายน 2561
     2.110 วิทยาลัยชุมชนระนอง รุ่นที่ 1 สถานที่ : โรงแรมทีนีดี จังหวัดระนอง วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561
     2.111 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 สถานที่ : โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561
     2.112 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 10 สถานที่ : วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วันที่ 7 - 11 มกราคม 2562
     2.113 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 8 - 12 มกราคม 2562
     2.114 มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 7 สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 14 - 18 มกราคม 2562
     2.115 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562
     2.116 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
     2.117 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 7 สถานที่ : มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
     2.118 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รุ่นที่ 8 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
     2.119 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1 สถานที่ : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
     2.120 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2562
     2.121 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 9 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562
     2.122 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รุ่นที่ 7 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562
     2.123 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นที่ 1 สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 1 - 5 เมษายน 2562
     2.124 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562
     2.125 มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ 7 สถานที่ : โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี วันที่ 23 - 27 เมษายน 2562
     2.126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
     2.127 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 7 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2562
     2.128 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 6 สถานที่ : โรงแรมเนคก้า ไรเฌอ จังหวัดสงขลา วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562
     2.129 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 11 สถานที่ : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีนครปฐม วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2562
     2.130 มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562
     2.131 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2562
     2.132 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 7 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562
     2.133 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562
     2.134 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 8 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562
     2.135 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562
     2.136 กรมควบคุมโรค รุ่นที่ 11 สถานที่ : โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562
     2.137 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2562
     2.138 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุ่นที่ 1 สถานที่ : รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562
     2.139 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562
     2.140 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562
     2.141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 สถานที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
     2.142 สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น วันที่ 30 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2562
     2.143 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562
     2.144 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รุ่นที่ 2 สถานที่ : โรงแรมเลิศนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2562
     2.145 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562
     2.146 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
     2.147 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นที่ 1 สถานที่ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562
------------------
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร. 0-2561-2445 ต่อ 838  (คุณโรสนี) โทรสาร 0-2579-0457
E-mail : trainers.nrct@gmail.com
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 5 พ.ค.60
ประกาศโดย : กลุ่มทรัพยากรบุคคล ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 9 ก.ย.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 18,175 ครั้ง