ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2 โดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
10-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
12-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
16-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
18-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
17-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
01 ประกาศ.pdf
02 กรอบข้าว.pdf
03 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
04 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
05 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
06 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
07 แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
08 แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
09 แบบหนังสือนำส่ง.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 31 ต.ค.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและจัดการความรู้การวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 13,045 ครั้ง