ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ NRMS และระบบ STDB”

เนื้อความ :

1. หลักการและเหตุผล
    ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีคณะกรรมการฯ คณะที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะที่ 2.2มีอำนาจหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และงบประมาณตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) ได้ถูกจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว นั้น
    ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ที่จะต้องดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเห็นควรจัดการประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฎิบัติ “การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ NRMS และระบบ STDB” เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS และระบบ STDB รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการผ่านระบบ NRMS และระบบ STDB
2.3 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้ระบบ NRMS และระบบ STDB

3. วัน เวลา และ สถานที่
    1.การประชุมชี้แจง “การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ NRMS และระบบ STDB” วันที่ 31 ตุลาคม 2559  

ขอเปลี่ยนเวลาและสถานที่ 
จากเดิม เวลา 13.00 – 16.30 น.  เป็น

เวลา 8:30 - 16:30 น.

จากเดิม ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2   เป็น

ณ ห้อง Jupiter ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

    2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ NRMS และระบบ STDB” ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 15 - 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  (เลือกลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1 ครั้ง)
               
4. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม
    1. การประชุมชี้แจง “การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ NRMS และระบบ STDB” ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 400 คน
    2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ NRMS และระบบ STDB” จำนวน 2 ช่วง ประกอบด้วย ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 400 คน

5. วิธีการดำเนินงาน

    1.การบรรยายชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    2.การบรรยายและฝึกปฏิบัติการรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ NRMS และระบบ STDB

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร : 02-561-2445 ต่อ 607 และ 611
โทรสาร : 02-940-6501, 02-579-0593
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร : 02 561 2445 ต่อ 407-408
โทรสาร : 02-940-5495

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ตรงกันในแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7.2 หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจและสามารถรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านทางระบบ NRMS และระบบ STDB ได้

                                                        *****************************************

**ในการนี้  วช. ขอเรียนเชิญ ดังนี้**

1. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงฯ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2559  **ปิดรับลงทะเบียน**

     ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงฯ ที่นี่

2. ผู้ประสานหน่วยงาน ที่เป็นผู้รายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  

เลือกลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1 ครั้ง

               การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ปิดรับลงทะเบียน   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงลงทะเบียนที่นี่
               การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ปิดรับลงทะเบียน   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
               การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ปิดรับลงทะเบียน  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
               การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ปิดรับลงทะเบียน   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
               การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ปิดรับลงทะเบียน    ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
               การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ปิดรับลงทะเบียน   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
               การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ปิดรับลงทะเบียน   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่
               การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ปิดรับลงทะเบียน  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

หมายเหตุ:
* ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการอบรม

** ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนจะตรวจสอบ โดยผู้ลงทะเบียนอบรมต้องเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกินหน่วยงานละ 2 คน เท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
กำหนดการอบรมบูรณาการ 60.pdf
หนังสือขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่จัดประชุม.pdf
ร่างกำหนดชี้แจงการติดตามงบบูรณาการ 60 วันที่ 31 ต.ค.59.pdf
สรุปอบรมติดตาม 60 NRMS และSTDB_Onweb.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 12 ต.ค.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,078 ครั้ง