ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

เนื้อความ :

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมมือกันเพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้แผนงานการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีกำหนดรับข้อเสนอการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เท่านั้น

 

หมายเหตุ

  1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx ) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607-608
  2. การส่งข้อเสนอการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ ในรูปแบบ word และ PDF จำนวน 2 ชุด)และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
  3. ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด และเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412-413
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศสำนักงานฯ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 59.pdf
03-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
04-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
05-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
06-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
07-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
08-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
09-แบบหนังสือนำส่ง.docx
10-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
12-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
13-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
14-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
15-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
02-กรอบวิจัยกระบวนการยุติธรรม.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 11 ต.ค.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,252 ครั้ง