ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ :

หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ              2566
แผนงาน                    แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน


กรอบวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566  ประเภทแผนงานโครงการพลังงานไฮโดรเจน

        ประเด็นวิจัย/กรอบวิจัย
        (1)    การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า

        (2)    การวิจัยเชิงนโยบาย

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ   ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ                   ใช้วิธีสรรหา (โดยไม่เปิดให้สมัคร) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - วช. ที่แต่งตั้งโดย วช. และ กฟผ. หลังจากนั้น วช. และ กฟผ. จะเชิญให้เขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก่อนทำสัญญารับทุนประจำปีงบประมาณ 2566


Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
2. แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลด้านทุนวิจัย           ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
                                  โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 309 – 310  
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS    กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
                                 โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612  065 349 9372 และ 065 349 9382

ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ย.65
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พ.ย.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,010 ครั้ง