ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญส่งผู้ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีผู้ประสานงานระบบ NRIIS ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live

เนื้อความ :


๑.  หลักการและเหตุผล

      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ NRIIS และดำเนินการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาระบบหลักภายใต้ระบบ NRIIS สำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในส่วนของหน่วยงานกำหนดนโยบาย หน่วยบริหารและจัดการทุน หน่วยรับงบประมาณ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงาน และได้มีการเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มาอย่างต่อเนื่อง

      ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRIIS เพื่อรองรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงกำหนดให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRIIS ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRIIS ตลอดจนแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ วช. ทั้งในประเด็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย รวมทั้งการปรับปรุงหรือพัฒนาทางเทคนิคของระบบ NRIIS จากที่ วช. ได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ การจัดประชุมประจำปีจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒.  วัตถุประสงค์

       ๒.๑  เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

       ๒.๒  เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบ NRIIS ในระยะต่อไป

       ๒.๓  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ NRIIS และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       ๒.๔  เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช.

๓.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     ๓.๑  หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันในระบบ NRIIS และการพัฒนาระบบ NRIIS ตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และบทบาทของหน่วยงานในระบบวิจัย

     ๓.๒  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยากในการใช้ระบบ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความต้องการใช้ประโยชน์จากระบบและข้อมูลในระบบ เพื่อปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดตามศักยภาพที่ระบบจะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้

     ๓.๓  สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยในลักษณะเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการทำงานร่วมกัน

๔.  วิธีการประชุม

     ๔.๑  การอภิปรายเกี่ยวกับระบบ NRIIS กับทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยของประเทศ

     ๔.๒  การพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานระบบ NRIIS ระหว่างทีมพัฒนาระบบ NRIIS และผู้เข้าร่วมประชุม

๕.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

    ๕.๑  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ NRIIS (ผู้ประสานงาน ระบบ NRIIS ของหน่วยงานภาครัฐ)

    ๕.๒  ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRIIS

    ๕.๓  ทีมพัฒนาระบบ NRIIS มหาวิทยาลัยมหิดล

    ๕.๔  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช.

๖.  จำนวนผู้เข้าร่วม

     จำนวน ๒๐๐ - ๓๐๐ คน

๗.  วัน เวลา และสถานที่

     วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิเคราะห์ ประมวลผลและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ

โทรศัพท์   ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๑, ๖๑๗, ๖๑๙


ลงทะเบียนหน่วยงานละ 2 คน คลิกที่นี่

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถามความต้องการ หรือความคาดหวังจาก ระบบข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

(ปิดรับลงทะเบียน 24 มิ.ย. 2565 เวลา 16.30 น.)


 **ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง facebook Live (NRIIS) 

****************************************************************
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
สรุปประชุมผู้ประสานงานระบบ NRIIS 2565.pdf
ระบบ NRIIS_ผอ.เอนก.pdf
สกสว_รศ.ดร.คมกฤต.pdf
ระบบ NRIIS กับการบริหารงานวิจัย ม.ทักษิณ.pdf
แลกเปลี่ยนระบบ NRIIS_อ.สุภาภรณ์.pdf
น.เชิญผู้ประสานหน่วย_Onweb.pdf
โครงการประชุมประจำปีผู้ประสาน NRIIS 2565 (Onweb).pdf
กำหนดการประชุมผู้ประสานงานระบบ NRIIS 2565.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 6 พ.ค.65
ประกาศโดย : กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ส.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,453 ครั้ง