ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แพลตฟอร์มที่ 2  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

โปรแกรมที่ 7     แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
____________________________________________________________________
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน                      

1. โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทแผนงานพลังงาน (รับผ่านระบบ NRIIS)
2. โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทแผนงานโครงการพลังงานไฮโดรเจน (ใชวิธีสรรหา)

_______________________________________________________________

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. 
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  เวลา 18.00 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลด้านทุนวิจัย            
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              
                                  โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 309 – 310
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS   
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                            
                                  โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612 มือถือ 065 349 9372 และ 065 349 9382

 

 
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 22 มี.ค.65
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มี.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,549 ครั้ง