ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประกวดรางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact

เนื้อความ :

การประกวดรางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact รางวัลเกียรติยศเพื่อยกย่องและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย จนสามารถสร้างผลกระทบสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประเภทรางวัล

  1. “รางวัลระดับยอดเยี่ยม” สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) อย่างละ 1 รางวัล โดยได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล
  2. “รางวัลระดับดี” สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) อย่างละ 2 รางวัล โดยได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล

เกณฑ์การส่ง/คัดเลือกผลงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร (สามารถสมัครได้ทั้ง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร )

  1. หัวหน้าโครงการ (Principle Investigator) ต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่มีคณะวิจัยมากกว่า 1 คน ต้องมีบุคคลในคณะวิจัยที่มีสัญชาติไทย มากกว่าร้อยละ 50
  2. หากสมัครในนามนิติบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ต้องมีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 และดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติเสียหายในด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือเคยปรากฏหลักฐานการถูกร้องเรียนว่ามีเจตนาลอกเลียนผลงานของผู้อื่นก่อนวันปิดรับสมัคร

คุณสมบัติของผลงาน

  1. สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) เป็นเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ลอกเลียนแบบได้ยาก และต้องเป็นผลงานที่มีหลักฐานการใช้งานจากผู้ใช้ประโยชน์และขนาดของการสร้างผลกระทบได้อย่างชัดเจน
  2. สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เป็นเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่มีความง่ายในการใช้งาน มีต้นทุนที่เข้าถึงง่าย สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในระดับท้องถิ่น และต้องเป็นผลงานที่มีหลักฐานการใช้งานจากผู้ใช้ประโยชน์และขนาดของการสร้างผลกระทบได้อย่างชัดเจน
  3. ผลงานทั้งสองสาขาต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยซึ่งได้รับทุนจากองค์กรรัฐของไทย และต้องดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป (กรณีเป็นผลงานวิจัยต่อเนื่อง โครงการในระยะสุดท้ายต้องดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป) และมีการใช้ประโยชน์ หรือสร้างผลกระทบที่มีรูปธรรมและชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา


ช่วงเวลารับสมัครและการประกาศผล

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 23:59 น. และประกาศผลวันที่ 30 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • อีเมล FB4_RU@tsri.or.th
  • โทรศัพท์ 08176516740960719678

ท่านสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 8 มี.ค. 2565 23:59 น


ลิงค์การรับสมัครมาที่หน้าเว็บ สกสว. เพื่อดาวน์โหลดเอกสารและกรอกใบสมัครออนไลน์
/https://forms.tsri.or.th/PMs-award-for-research-utilization-with-high-impact/

ข่าว : ประกาศอื่นๆ
วันที่ประกาศข่าว : 2 มี.ค.65
ประกาศโดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 2 มี.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,391 ครั้ง