ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วยโจทย์วิจัย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

  1. การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  4. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุนทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (การท่องเที่ยว)
  5. การขับเคลื่อนพื้นที่ที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน (Southern Border Economics Corridors หรือ SBEC)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้มีการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า โอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ.pdf
2.ขอบเขตการสนับสนุนทุน-ศอ.บต.pdf
3.Timeline.pdf
4.คู่มือนักวิจัย.pdf
5.แบบฟอร์มConceptNote.docx
6.แบบฟอร์มFullProposal.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 8 ก.พ.65
ประกาศโดย : ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ก.พ.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,170 ครั้ง