ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

     ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และโอกาส ในการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง และนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป โดยการสนับสนุน “ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่” เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับนักวิจัยอาวุโสและเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระยะยาว รวมทั้งสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการสร้างความเชื่อมโยง การสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ นั้น

     ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้สถาบันต้นสังกัดต้องสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ วช. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการที่ผู้วิจัยเสนอขอ มิฉะนั้น วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนดังกล่าว

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค.65
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ม.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,980 ครั้ง