ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย–จีน (NRCT-NSFC) ด้าน Future Earth

เนื้อความ :

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) แผนงาน Future Earth ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)  พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศทุน_ไทย-จีน สาขา Future Earth.pdf
02-ประกาศ NRCT-NSFC Call.pdf
03-แบบเสนอกิจกรรมร่วมของนักวิจัยไทยและจีน.pdf
04-แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบคอบช.1ช).PDF
05-แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบคอบช.1ย-1ด).PDF
06-ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ 2550 การทำวิจัยชาวต่างชาติ.PDF
07-จริยธรรมการวิจัยในคน.PDF
08-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.PDF
09-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.PDF
10-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.PDF
11-ประกาศ ปปช.ฉบับ.1.PDF
12-ประกาศ ปปช.ฉบับ.2.PDF
13-ประกาศ ปปช.ฉบับ.3.PDF
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 15 มิ.ย.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ส.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,288 ครั้ง