ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เนื้อความ : วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (www.nrms.go.th) โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้
1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
2) กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
3) ขั้นตอนการขอรับทุน
4) แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560
5) รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560
6) ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
7) ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโรงการวิจัย (โครงร่างวิทยานิพนธ์)
8) แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก
9) แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย

--------------
หมายเหตุ :
1. ใบตอบรับการลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัยในระบบ สามารถพิมพ์ได้เมื่อส่งข้อเสนอการวิจัยไปแล้ว ที่เมนู Proposal assessment-->รายการข้อเสนอการวิจัย โดยจะมีปุ่มพิมพ์ใบตอบรับการลงทะเบียน ภายใต้ชื่อข้อเสนอการวิจัยที่ส่งไปแล้ว
2. เอกสารการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ตามเอกสารแนบ 4) สามารถส่งภายหลังได้ถึงเดือนตุลาคม 2559
3. เอกสารประกอบการขอรับทุนฯ สามารถส่งด้วยตนเองได้ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408
โทรสาร : 0-2940-5495
อีเมล : graduate.nrct@gmail.com
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐.pdf
03-ขั้นตอนการขอรับทุน.docx
04-แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560.docx
05-รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560.docx
06-ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์.docx
07-ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงร่างวิทยานิพนธ์) .docx
08-แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก.docx
09-แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย.docx
02-กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 .pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 8 มิ.ย.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ส.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 35,647 ครั้ง