ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

เนื้อความ :


           คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2559 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (http://www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับประกอบด้วย

1.   แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จำนวน 25 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

     1)   ข้าว

     2)   มันสำปะหลัง

     3)   ยางพารา

     4)   อ้อยและน้ำตาล

     5)   ปาล์มน้ำมัน

     6)   พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)

     7)   สัตว์เศรษฐกิจ

     8)   พลาสติกชีวภาพ

     9)   สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

    10)  อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

    11)  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

    12)  วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

    13)  การคมนาคมขนส่งระบบราง

    14)  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

    15)  การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

    16)  การแพทย์และสาธารณสุข

    17)  ประชาคมอาเซียน

    18)  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

    19)  มนุษยศาสตร์

    20)  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

    21)  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

    22)  สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

    23)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

    24)  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

    25)  การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป


2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำนวน 7 กลุ่มเรื่องดังนี้

    1)   เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

    2)   ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

    3)   ผู้สูงอายุ และคนพิการ

    4)   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    5)   ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

    6)   เศรษฐกิจพอเพียง

    7)   ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต
    8)  ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้

หมายเหตุ

  1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (http://www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ (http://www.nrms.go.th/Register.aspx) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 608
  2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ .pdf, .doc จำนวน 2 ชุด)และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. นี้เท่านั้น  ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412-413
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศ วช. เรื่องรับข้อเสนอ 60_31 พ.ค.59.pdf
02-หนังสือกรอบการวิจัย 2560.pdf
03-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
04-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
05-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
06-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
07-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
08-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
09-แบบหนังสือนำส่ง.docx
10-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
12-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
16-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
17-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
18-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
19-รายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกรอบการวิจัยตามกลุ่มเรื่อง.pdf
01.1ประกาศ13072559.pdf
01.2กรอบด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ปี60.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 1 มิ.ย.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ส.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 65,422 ครั้ง