ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค ประจำปี 2559”

เนื้อความ :

1.      หลักการและเหตุผล

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี 2557 คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่นๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment)  ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558  และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

ต่อมาใน ปี 2559 วช. ได้ปรับปรุงระบบ NRMS ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัยรูปแบบใหม่ พัฒนาระบบติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการและระบบ NRMS แบบ stand-alone/private หรือระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS) เพื่อเป็นระบบสำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน โดยมีฐานข้อมูลเป็นของหน่วยงาน และมีหน่วยงานนำร่องลงทะเบียนความต้องการใช้งานระบบ DRMS จำนวน ๓๗ หน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ระบบ NRMS ได้ถูกต้องนำเข้าข้อมูลได้ครบถ้วน และสามารถใช้ระบบ DRMS บริหารจัดการงานงานวิจัยที่ใช้งบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน วช. จึงได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบNRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค  (สำหรับหน่วยงานนำร่อง) ซึ่งครอบคลุมระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment)  ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2559  รวม 4 ครั้ง

2.     วัตถุประสงค์

         2.1  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การใช้งานระบบ NRMS Proposal assessment ระบบ NRMS Ongoing & monitoring  และระบบ NRMS Research evaluation

         2.2  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานของหน่วยงานนำร่อง เรียนรู้การใช้งานระบบ DRMS

         2.3  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

         2.4  เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัยรูปแบบใหม่

         2.5  เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบติดตามงบประมาณบูรณาการ

3.      วัน เวลา และ สถานที่

ลงทะเบียนสำหรับการอบรมระบบ NRMS

          1) ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม)  ตรวจสอบราชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

          2) ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา วันที่ 2 มิถุนายน 2559 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม)  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

          3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน) ลงทะเบียนที่นี่

          4) ภาคกลาง ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

               1.      วันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน ) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม)   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

               2.      วันที่ 28 มิถุนายน 2559 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน ) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

               3.      วันที่ 29 มิถุนายน 2559  (สำหรับนักวิจัย)
                        3.1 รอบที่ 1  ช่วงเช้า   ลงทะเบียนที่นี่ 
                        3.2 รอบที่ 2  ช่วงบ่าย  ลงทะเบียนที่นี่

                        หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ภาคกลาง ลำดับที่ 41-50 ในแต่ละรอบ กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคมาด้วย

ลงทะเบียนการอบรมระบบ DRMS  : วช. จะส่งลิงค์ลงทะเบียนออนไลน์ให้หน่วยงานนำร่องทางอีเมล (หากไม่ได้รับอีเมลกรุณาติดต่อมายัง วช.)

4.    
วิธีการดำเนินงาน

         4.1  การบรรยายชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัยรูปแบบใหม่

         4.2  การบรรยายและนำเสนอขั้นตอนการใช้งานระบบ NRMS Proposal assessment  NRMS Ongoing & monitoring และ NRMS Research evaluation

         4.3  ผู้ประสานหน่วยงานฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ NRMS

         4.4  การบรรยายเรื่องการใช้งานระบบ DRMS และผู้ประสานหน่วยงานฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ DRMS

5.     ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         5.1  หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบการดำเนินการเสนอขอและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการ การติดตามโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ และการประเมินผลการวิจัยของประเทศ

         5.2  หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ NRMS และสามารถใช้งานระบบ NRMS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของระบบมากยิ่งขึ้น

         5.3  หน่วยงานนำร่องที่ใช้ระบบ DRMS ได้รับทราบการใช้งานระบบ DRMS ในการบริหารจัดการทุนวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

         5.4  วช. และทีมพัฒนาระบบได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRMS Proposal assessment  NRMS Ongoing & monitoring NRMS Research evaluation และระบบ DRMS เพื่อนำความเห็นไปเร่งปรับปรุงระบบให้มีความสะดวกในการใช้งานและมีความสมบูรณ์ต่อไป

***********************************************

*อบรมการใช้งานระบบ DRMS รับลงทะเบียนเฉพาะหน่วยงานนำร่อง 37 หน่วยงาน โดย วช. จะส่งลิงค์ลงทะเบียนออนไลน์ให้หน่วยงานนำร่องทางอีเมล
**ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ภาคกลาง ลำดับที่ 41-50 ในแต่ละรอบ กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคมาด้วย

***********************************************

กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร : 02-561-2445 ต่อ 607, 02-579-0593, 02-940-6501 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการอบรม NRMS และ DRMS ภูมิภาคปี59.pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาค.pdf
แผนผัง มรภ.ลำปาง.pdf
แผนผัง มทร.ศรีวิชัย.pdf
แผนผัง ม.อุบล.pdf
หนังสือเชิญหน่วยงานอบรมภาคเหนือ (มรภ.ลำปาง).pdf
หนังสือเชิญหน่วยงานภาคใต้ (มทร.ศรีวิชัย).pdf
หนังสือเชิญหน่วยงานอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ม.อุบล).pdf
หนังสือเชิญหน่วยงานอบรมภาคกลาง (วช.).pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาค_ภาคเหนือ.pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาค_ใต้.pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาค_ภาคกลาง.pdf
แผนที่ _วช..pdf
สรุปอบรมภูมิภาคปี 59_Onweb.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 8 เม.ย.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ส.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,995 ครั้ง