ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

กสทช. เปิดรับการยื่นขอทุนปี 2558 ผ่านเว็บไซต์ของ กสทช.

เนื้อความ :

การยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โครงการประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

๑.  ระยะเวลา

โครงการประเภทที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

          ๑.๑ ลงทะเบียนกรอกแบบคำขอที่ http://btfp.nbtc.go.th  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

          ๑.๒ ยื่นแบบคำขอได้ลงทะเบียนไว้ โดยแนบเอกสารและหลักฐาน พร้อมสำเนาดังกล่าวจำนวน ๑ ชุดภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

          โครงการประเภทที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

๑.๑ ลงทะเบียนกรอกแบบคำขอที่ http://btfp.nbtc.go.th  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

          ๑.๒ ยื่นแบบคำขอได้ลงทะเบียนไว้ โดยแนบเอกสารและหลักฐาน พร้อมสำเนาดังกล่าวจำนวน ๑ ชุดภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  

๒. วิธีการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

๒.๑ ต้องลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://btfp.nbtc.go.th

๒.๒ ยื่นแบบคำขอได้ที่ สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา โดยแนบเอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนาฯ    จำนวน ๑ ชุด

๓. การแจ้งผล

สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ

๔. สอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา

๘๘๘ ชั้น ๖ – ๗ อาคารไอ ทาวเวอร์ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๔ ๘๑๑๔, ๐๒ ๕๕๔ ๘๑๑๗, ๐๒ ๕๕๔ ๘๑๑๓ โทรสาร ๐๒ ๕๕๔ ๘๑๔๔ หรือ E-mail - btfp@nbtc.go.th

๕.รายชื่อโครงการประเภทที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถตรวจสอบ TOR ได้ที่ http://btfp.nbtc.go.th

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 31 มี.ค.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เม.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,188 ครั้ง