ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

กำหนดการส่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

เนื้อความ :

         ตามที่ วช. ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ วช. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย” ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นั้น

        เนื่องจากสำนักงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยงานส่งคำขอไปที่สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น วช. จึงได้กำหนดระยะเวลาการส่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจากวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็น วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยหน่วยงานสามารถดำเนินการจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ วช. อย่างละ ๑ ชุด ดังนี้

            ๑)   หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ

            ๒)   แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ว-๖)

            ๓)   แบบรายงานสรุปงบประมาณจำแนกตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๔)   แบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๕)   โครงการ/งาน ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


หมายเหตุ : เอกสาร ข้อ ๒-๕ ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :  NRMS) เท่านั้น

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 17 พ.ย.58
ประกาศโดย : admin (สม.กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธ.ค.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,086 ครั้ง