ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สกอ. เปิดทุนให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนปี 2559 นำข้อมูลเข้าระบบ NRMS

เนื้อความ : ตามที่สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมานั้น และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักบริหารโครงการฯ ใคร่ขอให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนดำเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ในระบบ NRMS ในช่วงวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 24.00 น. เพื่อสำนักบริหารโครงการฯ จะได้ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

                                                                                                                   *********************
ทีมนักบริหารโครงการฯ
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 02-1293108, 02-1293124 โทรสาร 02-1293107
อีเมลล์ : nru.mua@gmail.com เว็บไซต์ www.nru.go.th
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย.58
ประกาศโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธ.ค.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,878 ครั้ง