ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกทุนมุ่งเป้าปี 2558 (สิ่งแวดล้อม,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความมั่นคงของรัฐ)

เนื้อความ :

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน 3 กลุ่มเรื่อง
ดังนี้
1. กลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
2. กลุ่มเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต

ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และกลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
คอบช. ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้ง 3 กลุ่มเรื่องดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังแนบ


กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-2284, 0-2561-2445 ต่อ 489
โทรสาร 0-2940-5495, 0-2561-3721

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลพิจารณาทุนมุ่งเป้าปี 58.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 1 ต.ค.58
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,614 ครั้ง