ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เอกสารการประชุม NRMS กับการสร้างคุณค่าให้กับงานวิจัย 19 ส.ค.58

เนื้อความ :

                        ประชุม “ระบบ NRMS กับการสร้างคุณค่าให้กับงานวิจัย” วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์

การบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบระบบ การทำงานของระบบ และการใช้งานระบบ NRMS ในการสร้างคุณค่าให้กับงานวิจัย โดยการใช้ระบบ NRMS บริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานแหล่งทุน คอบช. และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ NRMS กับ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน ผู้บรรยายประกอบด้วย

  1. NRMS (ผศ. ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน)
  2. ผู้แทนหน่วยงาน คอบช. โดย ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย วช. (น.ส.อังสนา โตกิจกล้า)
  3. NRPM/NRMS  ในการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินประจำปี เงินรายได้ และทุน สกอ. โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผศ.ดร. อินทิรา ซาฮีร์)
  4. NRMS โดย ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ)

ดำเนินรายการโดย ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRPM และ NRMS (ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล)

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 250 คน ประกอบด้วย นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. อ.สุภาภรณ์ ทีม nrms.pdf
2. วช.pdf
3. อ.อินทิรา ม.อุบล.pdf
4. อ.ปฐมทัศน์ มศว.pdf
แผ่นพับ NRMS_070858.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค.58
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,308 ครั้ง