ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

กำหนดการส่งข้อมูลการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เนื้อความ : ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่การเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
          ในการเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการงบประมาณงานวิจัยในมิติต่าง ๆ วช. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าดำเนินการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

          ๑.  จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
               ๑.๑    หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ
               ๑.๒    แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ว-๖)
               ๑.๓    แบบรายงานสรุปงบประมาณจำแนกตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
               ๑.๔    แบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
               ๑.๕    แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ บช-๓) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว

          ๒.  จัดส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] และแบบเสนอโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ให้ วช. อย่างละ ๒ ชุด

          ๓.   เอกสารลำดับที่ ๑ (ข้อ ๑.๒-๑.๕) และเอกสารลำดับที่ ๒ ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :  NRMS) เท่านั้น

          ๔.  จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
               ๔.๑   แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
               ๔.๒   ข้อเสนอการวิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย
               ๔.๓   โครงการ/งาน ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  

          หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับข้อมูลและเอกสารประกอบของหน่วยงานท่าน และจะยึดถือข้อมูลของหน่วยงานที่ส่งผ่านระบบ NRMS เป็นหลักในการพิจารณา โดยจะไม่ส่งข้อมูลกลับให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ วช. ประเมินผลไม่สนับสนุนให้ทำวิจัยและนักวิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ วช. แล้ว แต่จะรับพิจารณาให้ทันทีเมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และมีงบประมาณเพียงพอ ที่จะสนับสนุนข้อเสนอการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วดังกล่าวเนื่องจากสำนักงบประมาณ และ วช. มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจัดทำงบประมาณการวิจัยแบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือฯ/แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)(http://www.nrms.go.th) และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (http://www.nrct.go.th)
          อนึ่ง ผู้ที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องไม่ติดค้างส่งงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ หากพบว่ายังติดค้าง วช. จะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและนักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Lการจัดทำงบประมาณ ปี 60(มีลายเซ็น).pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ค.58
ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ สม.กมว. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธ.ค.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,315 ครั้ง