ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เอกสารกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559

เนื้อความ :

คอบช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ผ่านระบบ nrms โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้
01-หนังสือกรอบการวิจัย 59
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)
03-คู่มือประกอบการเขียนแบบเสนอแผนงานวิจัย  (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค)
04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)
05-คู่มือประกอบการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค)
06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี)
07-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)
08-แบบหนังสือนำส่ง
09-จริยธรรมการวิจัยในคน
10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
11-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ
12-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
13-ประกาศ ปปช. ฉ.1
14-ประกาศ ปปช. ฉ.2
15-ประกาศ ปปช. ฉ.3
16-ผู้รับผิดชอบกรอบวิจัยมุ่งเป้า 59
สามารถดาวน์โหลดดังไฟล์แนบ

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 489, 486, 487, 511, 544, 365 และ 366, 0-2579-2284 และ 0-2579-3982
โทรสาร 0-2561-3721, 0-2940-5495

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-หนังสือกรอบวิจัย 59.pdf
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx
07-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx
08-แบบหนังสือนำส่ง.docx
09-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
11-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
12-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
13-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
14-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
15-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
16-ผู้รับผิดชอบกรอบวิจัยมุ่งเป้า 59.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.ค.58
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 24,501 ครั้ง