ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าปี 2558 รอบที่ 1

เนื้อความ : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนาม เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เพื่อการจัดสรรทุนประจำปีงบประมาณ 2558
    ในการนี้ คอบช. โดยหน่วยบริหารทุน พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 เสร็จแล้ว จำนวน 23 กลุ่มเรื่อง จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจัดทำสัญญากับหน่วยบริหารทุนแต่ละกลุ่มเรื่องต่อไป

*******************************************
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-2284, 0-2561-2445 ต่อ 489
โทรสาร 0-2940-5495, 0-2561-3721
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ ผลทุนมุ่งเป้า 58 รอบที่ 1.pdf
เอกสารแนบท้าย ผลการคัดเลือก.PDF
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 24 มิ.ย.58
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 13,726 ครั้ง