ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค ประจำปี 2558

เนื้อความ :

1. หลักการและเหตุผล
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี 2557 คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่นๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Pre-audit) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Post-audit) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย
    วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Pre-audit) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 และในขณะนี้ได้พัฒนาระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Post-audit) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานสำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน ทั้งนี้ วช.กำหนดจะเปิดใช้งานระบบ NRMS ให้ครบทั้ง 3 ระบบ ในปีงบประมาณ 2559
    ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ระบบ NRMS ได้ถูกต้องและนำเข้าข้อมูลได้ครบถ้วน วช. จึงได้กำหนดให้มีการอบรมการใช้งานระบบ NRMS ซึ่งครอบคลุมระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Pre-audit) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Post-audit) และในโอกาสเดียวกันนี้ วช. จะชี้แจงกระบวนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในระบบ NRMS ด้วย คือ การนำเข้าข้อมูลงบประมาณแบบบูรณาการ โดย วช. กำหนดการอบรมปฏิบัติการใน 4 ภูมิภาค เดือนกรกฎาคม 2558 รวม 4 ครั้ง
2. วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การใช้งานระบบ NRMS Pre-audit ระบบ NRMS Ongoing monitoring และระบบ NRMS Post-audit
    2.2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    2.3 เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลงบประมาณแบบบูรณาการ
    2.4 เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ

3. วันเวลาและสถานที่

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ: วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน) ปิดรับลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน) รับจำนวน 50 คน ปิดรับลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 ภาคใต้: 16 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน) รับจำนวน 50 คน  ปิดรับลงทะเบียน

ครั้งที่ 4 ภาคกลาง: วันที่ 23-24 และ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม  (ลงทะเบียนภายในวันที่ 22 ก.ค. 58)
รอบที่ 1) วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม)  ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่นี่
รอบที่ 2) วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม)  ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่นี่
รอบที่ 3) วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม)  ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่นี่
รอบที่ 4) วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน) ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม)  ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่นี่
รอบที่ 5) วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (รอบเช้า_สำหรับนักวิจัย) ลงทะเบียนได้ที่นี่
รอบที่ 6) วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (รอบบ่าย_สำหรับนักวิจัย) ลงทะเบียนได้ที่นี่

วช. ขอเรียนเชิญผู้ประสานหน่วยงานลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรอบใดรอบหนึ่ง ตามภาคที่หน่วยงานของท่านได้รับหนังสือเชิญ  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้ประสานหน่วยงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุม 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน วช. :  น.ส.แพรวพรรณ เดื่อไธสง, นางกนกพร เกิดเอนก, น.ส.นวรัตน์ เยาวรัตน์ 
กองมาตรฐานการวิจัย
โทร 02 561 2445 ต่อ 465 และ 02 579 0593

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการประชุมปฏิบัติการ 4 ภูมิภาค.pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาค_ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ.pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาค_ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาค_ครั้งที่ 3 ภาคใต้.pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาค_ครั้งที่ 4 ภาคกลาง_รอบที่ 1-4(ผู้ประสานหน่วยงาน).pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาค_ครั้งที่ 4 ภาคกลาง_รอบที่ 5(ช่วงเช้า_นักวิจัย).pdf
กำหนดการประชุมภูมิภาค_ครั้งที่ 4 ภาคกลาง_รอบที่ 6(ช่วงบ่าย_นักวิจัย).pdf
แผนผัง-เชียงราย.pdf
แผนผัง-อุบล.pdf
แผนผัง-สุราษ.pdf
แผนผัง-มหิดล.pdf
หนังสือเชิญหน่วยงานภาครัฐ (ภาคเหนือ).pdf
หนังสือเชิญหน่วยงานภาครัฐ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ).pdf
หนังสือเชิญหน่วยงานภาครัฐ (ภาคใต้).pdf
หนังสือเชิญหน่วยงานภาครัฐ (ภาคกลาง).pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 12 มิ.ย.58
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,683 ครั้ง