ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (มุ่งเป้า)

เนื้อความ :

      ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทำกรอบวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ที่เป็นความร่วมมือในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) คือ วช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ทั้งนี้ คอบช. โดย วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th  และ www.nrms.go.th เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แผนงานดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง วช. จึงได้กำหนดจัดการประชุม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โรงแรมดิโอวาเลย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปลี่ยนสถานที่เป็น โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยได้ที่http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=13

.......................................................................................

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร. 0 2579 2284, 0 2561 2445 ต่อ 489 (พรรนิดา/เกศรา/อุไร)

โทรสาร  0 2940 5495, 0 2579 0566 

E-mail : vijaibudget59@gmail.com

*************************************************************************************************************************

หมายเหตุ :    

  1. ภาคกลางรับจำนวนจำกัดเพียง 1,500 ที่นั่ง เท่านั้น และกรุณามาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น.  หลังจากเวลาดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์แจกเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและทันเวลา
  2. ภาคกลางหากผู้เข้าร่วมการประชุมประสงค์จะจองห้องพัก สามารถจองห้องพักได้ที่แผนกสำรองห้องพักโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข  0-2575-5599 (วช. ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้)
  3. ภูมิภาคอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์แจกเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและมาเข้าร่วมประชุม เท่านั้น
  4. หากท่านลงทะเบียนแล้วและไม่สามารถเข้าประชุมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม
  5. โปรดพิมพ์แบบตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากลงทะเบียนในระบบเพื่อการยืนยันการลงทะเบียนในวันที่เข้าร่วมประชุมตามภูมิภาคที่เลือกด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
016(3)-หนังสือเชิญประชุม.pdf
016(4)-รายละเอียดและกำหนดการประชุม.pdf
016(5)-Miracle Map.png
001(4)-แบบลงทะเบียนประชุมมุ่งเป้า 59 (1).doc
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 8 มิ.ย.58
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 12,730 ครั้ง