ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยตามโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ปี 2559

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2559 สามารถลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กำหนดการเปิดรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน - 8 กันยายน 2558
 - ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย (ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program) 
แบบฟอร์มในการรับสมัครทุน ดังนี้
- แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) (แบบ NRCT-JSPS 1ด)
- แบบหนังสือนำส่ง

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ***********************************************
กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น 1 อาคาร วช. 3
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0-2561-2445 ต่อ 533 และ 0-2579-2285 โทรสาร 0-2-561-3049
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 8 มิ.ย.58
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ (กกต.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,095 ครั้ง