ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การทดสอบระบบ NRMS ในวันที่ 27-28 พ.ค. 58

เนื้อความ :

เรียน  ผู้ทดสอบระบบ NRMS

           ตามที่ระบบ NRMS ได้พัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการเสนอของบประมาณการวิจัย โดยเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในการเสนอของบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และงบประมาณแบบมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น

           ในการนี้ วช. ได้ขยายขอบเขตการพัฒนาระบบ NRMS เพื่อรองรับการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ และขณะนี้ระบบได้พัฒนามาจนถึงขั้นตอนการทดสอบระบบ เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่จะนำมาพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ต่อไป สำหรับการทดสอบระบบ NRMS ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

  1. ผู้ทำการทดสอบเข้าทดสอบจาก URL : www.nrms.go.th/test โดย login ด้วย account ของนักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงาน
  2. คู่มือการกรอกระบบ NRMS สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ http://www.nrms.go.th/test/Download/NRMSIntegrationProposalManual.pdf   ในวันที่ 27-28 พ.ค. 2558
  3. เมื่อทดสอบเสร็จแล้วประเมินผลการทดสอบตามแบบประเมินการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) ดังไฟล์ที่แนบมา และส่งแบบประเมินฯ ให้ วช. ทาง e-mail : eval@nrct.go.th
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบประเมินการใช้งานระบบ NRMS.docx
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ค.58
ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ สม.กมว. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,960 ครั้ง