ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การใช้ข้อมูลงานวิจัยในระบบ NRPM และระบบ NRMS ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เนื้อความ :                       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management System : NRPM) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้นำเข้าข้อมูลงบประมาณเพื่อการวิจัยและผลการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ 2551 – 2558 และต่อมา วช. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS) โดยปรับปรุงจากกระบวนการทำงานของระบบ NRPM ที่บูรณาการเข้ากับระบบ TNRR Single window เพื่อให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่นๆ โดยได้เปิดใช้งานระบบในส่วนของการรับข้อเสนอการวิจัยสำหรับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้าปีงบประมาณ 2558 แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณและระบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย นั้น
                      ปัจจุบัน วช. ได้พัฒนาระบบการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้หน่วยงานภายใน วช. ได้ใช้ข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรทุนงบประมาณแผ่นดิน และทุน วช. ในระบบ NRPM เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของ วช. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศ เช่น การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย การขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยของประเทศ และการรายงานภาพรวมงบประมาณวิจัยของประเทศ เสนอต่อหน่วยงานนโยบาย เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลงานวิจัยในระบบ NRPM จะคำนึงถึงความเป็นเจ้าของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล โดยจะปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลวิจัยในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) พ.ศ. 2555 รวมทั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภายใน วช. ให้มีการลงนามในแบบฟอร์มการรักษาความลับข้อมูลวิจัยในระบบ NRPM ซึ่งการนำออกข้อมูลวิจัยจะนำออกตามความจำเป็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเหตุให้นักวิจัย หรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการใช้ข้อมูลงานวิจัยในระบบ NRPM ของ วช. ทั้งนี้ เมื่อระบบ NRMS พัฒนาแล้วเสร็จครบทุกระบบงาน วช. จะถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ NRPM เข้าสู่ระบบ NRMS และจะได้แจ้งหน่วยงานภาครัฐได้ทราบความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือแจ้งหน่วยงาน.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 29 เม.ย.58
ประกาศโดย : รัตนา ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 29 เม.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 13,244 ครั้ง